Начало образование.бг Важно за седмокласниците: Подават от днес заявление за проверка на способностите

Важно за седмокласниците: Подават от днес заявление за проверка на способностите

287
0

нес и утре седмокласниците подават заявления за явяване на изпит за проверка на способностите по музика за прием в VІІІ клас по профил „Музика“. Тестът е вход за паралелките в СУ „Любен Каравелов“.  Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата, които организират приема си самостоятелно.

Документите се подават  в училището, в което се обучава седмокласникът. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите не се заплаща.

Не се изисква подаване на документи за явяване на националните външни оценявания по български език и литература, и по математика. Те са общи за всички, които завършват седми клас, като резултатите от тях са определящи за приема в гимназиите. Заявление се подаваше само за полагане на изпит по чужд език, което е по избор, като  срокът изтече на 19 февруари.

НВО по БЕЛ и математика ще е в два модула. Първият е 60 минути, плюс до 30 допълнителни за ученици със специални образователни потребности. За втората част седмокласниците разполагат с 90 минути, а допълнителното време в случай на СОП е до 50 минути. 

Изпитът по български език и литература е на 16 юни, а по математика на 18 юни. Всички седмокласници ще ги държат в своето училище. Ако са подали заявление за НВО по желание по  чужд език /английски език/, в бележката за допускане ще е записано в коя сграда е изпитният център. 

Седмокласниците трябва да се явят  не по-късно от 8,30 часа с документ за самоличност /ученическа лична ларта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт. Заемат  определеното място в изпитните зали не по-късно от 8,45 часа.
На НВО в 7. клас ще се ползва  химикалка с черен цвят, молив и гума, а по математика – и линия, пергел, триъгълник; ако е ученик с нарушено зрение – технически средства за уголемяване на шрифта, оптични средства.
Забранено е използването на коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника. Мобилните телефони, смарт часовници и други  технически средства за комуникация трябва да бъдат изключени и предадени на квесторите, които ще ги поставя на видно място.
След инструктажа, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, седмокласникът се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
Непосредствено преди началото на изпита получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за белова. Помощните материали по БЕЛ и по математика съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка.

Помощните материали по чужд език съдържат индивидуален плик за изпитната работа и малко пликче за идентификационната бланка.
Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
На работното си място попълва с печатни букви идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.


По време на националното външно оценяване

Седмокласникът получава от квестор изпитния материал /в т.ч. и математическите формули за НВО по математика/ последователно за всяка отделна част.
След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература или при компонента „Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език.
След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора. /времето за самостоятелно запознаване с текста за преразказа се включва във времето за работа по част 2/
По време на изслушването на текста и на самостоятелното запознаване няма право да си води бележки.
След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова и листовете с надпис „чернова“ по БЕЛ и по математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва.
След приключване на определеното време за работа на НВО по чужд език поставя листа за отговори и листа за белова в индивидуалния плик, без да го запечатва.
Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект – лист за отговори и/или в свитъка за белова. Изпитният материал /в т.ч. формулите по математика/и листовете за чернова не се поставят в индивидуалния плик и няма да бъдат проверявани!
Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика, които се предоставят от квесторите заедно с изпитния материал в началото на част1.
Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за белова на приключила вече част.
Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език с изключение на чуждите езици, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.
Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответната част.
Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.
Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който  преписва от хартиен носител; преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); преписва от работата на друг ученик; използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.
Седмокласникът не нарушава анонимността на изпитната работа, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за белова). Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.
В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.


След приключване на работата:

Когато ученикът приключи, дава знак на квестора с вдигане на ръка и изчаква  неговото идване, за да предаде работата си. Предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като под прякото наблюдение на квестора: предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка; отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа; поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва; поставя в индивидуалния плик за изпитната работа малкия плик с идентификационната бланка, запечатаният вече плик с част 1 и свитъка за белова, след което залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва са поставени и частите от изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за белова), върху които не е работил; предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали, листовете за чернова, листа с указания за работа, а на изпита по математика – и математическите формули.
Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.


Резултатите от НВО ще бъдат обявени до 28 юни, всеки ученик може да провери своите резултати от НВО, както и от изпита за проверка на способностите, ако е положен такъв, в електронната система на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален код за достъп, който е записан в служебните бележки за допускане до изпитите.

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. е  от 5 до 7 юли.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки.

За паралелките с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика.   Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Любен Каравелов” – Пловдив на 22 юни.

Важно за седмокласниците: Подават от днес заявление за проверка на способноститеНовиниИнформация

Изпитите от Национално външно оценяване по български език и литература, математика, чужд език и за проверка на способностите по музика ще бъдат проведени при спазване на действащите към момента на изпитите противоепидемични мерки: влизане с  маска на лицето или с предпазен шлем, без струпване на входа и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м, мерене на температура и дезинфекция на ръцете. Трябва да се носи и прозрачен плик за поставяне на личните вещи.
В изпитната зала се влиза със защитна маска или предпазен шлем, а по желание – и с ръкавици. Може да се носят и лични средства за дезинфекция.
Седмокласникът се подписва се в квесторския протокол от лявата страна на името си в потвърждение на това, че е инструктиран, в т.ч. че е запознат с правилата за спазване на противоепидемичните мерки.
Изключва изцяло и поставя всички средства за комуникация/електронни устройства в предоставения му от квестор прозрачен плик с името му и го оставя на обобсобено за целта място в изпитната зала.
Всеки ученик поставя в собствен прозрачен плик личните си вещи /дреха, чанта/, който поставя на свободно място до себе си.
 

Елица Кандева – marica.bg; rodbg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук